latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације | Методолошки материјали

Методолошки материјали

Методолошка објашњења израдеизвештаја званичних девизнихрезерви и девизне ликвидности
Аутори: Биљана Савић, Маја Гавриловић
март 2011.
Методологија извештаја званичних девизних резерви и девизне ликвидности усклађена јеса Приручником за платни биланс, пето издање (1993) и Смерницама за израду извештајазваничних девизних резерви и девизне ликвидности (2001) Међународног монетарног фонда.Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности представља важанмакроекономски показатељ и обавезан документ за земље које извештавају сагласноспецијалним стандардима дисеминације података (СДДС).
Методологијом су дате основне карактеристике извештаја званичних девизних резерви идевизне ликвидности, односно дефиниције основних категорија, институционалнапокривеност, временски обухват, периодичност извештавања, као и основни извориподатака.
Методологија израде међународне инвестиционе позиције
Аутори: Михаило Николић
јул 2007.
Методологија израде међународне инвестиционе позиције у складу са стандардима међународних финансијских институција, поред дефиниција основних категорија, садржи приказ њених стандардних елемената, њену везу с платним билансом, спољним дугом и системом националних рачуна, домаће и иностране изворе података, као и методе израчунавања података о стањима и трансакцијама.
Методологија такође приказује допунске изворе података, методе њиховог прикупљања, као и њихове релативне предности и недостатке. Извори података су приказани како са секторског, односно институционалног становишта, тако и по врстама инвестиција и активе. Посебан нагласак је стављен на методе вредновања појединих категорија инвестиција, зависно од врста трансакција, односно инструмената.
Методологија платног биланса
Аутори: Биљана Савић, Александар Пинкуљ
ИСБН: 86-85277-07-8
јун 2006.
Методологија платног биланса Србије представља неопходан и обавезан методолошко-статистички водич за израду платног биланса, као једног кључног макроекономског биланса. Она је усклађена са петим издањем Приручника о платном билансу ММФ-а (БПМ 5 ММФ), који је у примени од 1993. године. Тиме су стандарди израде платног биланса Србије усклађени са стандардима ММФ-а и ЕУ за израду биланса националних рачуна и БДП-а (СНА 93 и ЕСА 95). Методологијом платног биланса Србије дефинисане су економске трансакције између резидената Србије и остатка света: извоз и увоз робе, извоз и увоз услуга, токови дохотка, финансијски токови (директна улагања, улагања у власничке и дужничке хартије од вредности, финансијски деривати, кредити, депозити), као и трансфери (текући и капитални).
Осим за израду платног биланса, ова методологија се користи за израду међународне инвестиционе позиције Србије, за макроекономске анализе и доношење мера економске политике и монетарне политике Народне банке Србије, за израду студија и компаративних анализа, као и за извештавање домаћих и међународних институција (ММФ-а, Светске банке, ЕУ, ЕЦБ, ОЕЦД-а, ОУН). Она ће се дорађивати и прилагођавати међународним стандардима и методолошким решењима, као и компатибилним решењима у Закону о девизном пословању и на њему заснованом Упутству о платном промету са иностранством.
Шема консолидованог биланса банака и других финансијских организација
Аутори: Милица Стојнић, Весна Серафимовски, Борис Вукићевић
ИСБН: 86-85277-04-3
јун 2005.
Шема консолидованог биланса банака и других финансијских организацијапредставља систематизовано приказивање књиговодствених стања на рачунима банака и других финансијских организација по појединачним позицијама активе и пасиве. Извор података за израду биланса су месечни извештаји КЊ–БИФО (књиговодствено стање рачуна банака и других финансијских организација) достављењи од стране пословних банака које су добиле дозволу за рад од Народне банке Србије, затим Народне банке Србије и других финансијских организација.
Преглед свих рачуна са карактером рачуна (активни, пасивни и мешовити) објављен је у Упутству о измени Упутства о обавези и начину евидентирања, прикупљања, обраде и достављања података о књиговодственом стању рачуна банака и других финансијских организација (Службени гласник Републике Србије бр. 28/2004 и 16/2005).
Шеме биланса Народне банке Србије, пословних банака и других финансијских организација, урађене су почетком 2004. године у складу са новим Контним оквиром и Међународним финансијским стандардима (МФС) при чему су респектовани и методолошки и аналитички захтеви Међународног монетарног фонда (ММФ) који је значајни корисник података монетарне статистике.